číslo 5, 11. prosince 2017

Editorial                                                               

Vážení čtenáři, členové správních orgánů a příznivci Institutu členů správních orgánů,

konec roku 2017 se nezadržitelně blíží. V médiích probíhají bouřlivé prezidentské debaty proložené reklamami na více či méně vhodné vánoční dárky pro naše blízké. Ve sněmovně se pomaličku zabydluje nová vláda. Byl to náročný rok? Byl to úspěšný rok? Ano, je čas na bilancování.
Když se ohlédneme, my v Institutu, můžeme být spokojeni.
V lednu jsme vydali dokument
Země G20/0ECD Principy správy a řízení společností. Originální text je určen zejména tvůrcům politik, regulátorům trhů, veřejným i soukromoprávním subjektům. Naší ambicí nebylo poskytnout návod, jak firmy spravovat a řídit, ale pokusili jsme se zprostředkovat světově uznávané, vyzkoušené postupy a doporučení.
V květnu jsme se pustili do nelehkého úkolu, tvorby národního Kodexu správy a řízení společností ČR, protože původní z roku 2004 již nevyhovuje dnešním standardům. Více si o tomto klíčovém dokumentu přečtete dále v textu CJN.
V říjnu proběhla za účasti významných osobností státní správy inaugurace dokumentu 
Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností. Pokyny poprvé v novodobé historii ČR přinášejí soubor doporučení a návodů, jak efektivně a profesionálně řídit společnosti s plným či částečným vlastnictvím státu.
Z celého srdce přeji vám, našim věrným čtenářům, klidné a příjemné Vánoce. Odpočiňme si, ať máme dostatek sil na nové výzvy v roce 2018. 


vaše Monika Zahálková
výkonná ředitelka Czech Institute of Directors

Na pořadu dne

 

Auditní reforma EU a její dopad na správní orgány

 

Business Breakfast – Czech Institute of Directors
Český institut interních auditorů byl partnerem pracovní snídaně, kterou organizoval dne 24. října 2017 Czech Institute of Directors ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, s.r.o.

Setkání proběhlo formou panelové diskuze, které se jako panelisté zúčastnili Karel Charvát (partner KPMG Česká republika, s.r.o.), Pavel Racocha (prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem), Tomáš Vyhnánek (náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR) a Tomáš Pivoňka (prezident Českého institutu interních auditorů). Diskusi moderovala Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors).

 

Hlavním tématem byla auditní reforma EU, přičemž panelisté i účastníci diskutovali zejména témata vztahující se k:

 

 • implementaci nařízení a směrnice EU o externím auditu,
 • pravidla pro povinnou komunikaci auditovaných firem dohledovým orgánům a
 • novinky ve zprávách auditora.
Diskuze byla velmi živá, a jelikož se s Vámi chceme podělit o závěry a dojmy z diskuze, oslovili jsme panelisty s těmito otázkami:
 1. Jaká pozitiva přináší auditní reforma EU České republice?
 2. Vidíte nějaká rizika, která reforma přináší?
 3. V čem bylo pro Vás toto setkání inspirující?

Karel Charvát
partner KPMG Česká republika, s.r.o.

1. Lepší porozumění práci auditora, neboť budou známy klíčové oblasti a jak k nim přistoupil. To umožní i další výhodu, tj. porovnatelnost přístupu a vyhodnocování finanční významnosti. Výrazný posun v četnosti a obsahu komunikace s auditovanou účetní jednotkou. Postupné zlepšování kvality výborů pro audit, a tím i kvality auditorského prostředí.

2. Riziko zvýšení regulatorních požadavků a administrativní náročnosti. Tato zátěž může být nad úroveň, kterou si budou moci dovolit auditoři jen několika málo subjektů veřejného zájmu. To může na jednu stranu vést ke zkvalitnění prostředí, na druhou stranu také k další koncentraci v odvětví.

 3. Účastníci přednesli několik praktických problémů, které budou vyžadovat vyjádření nebo postoj ze strany regulátorů. Dále také praktické zkušenosti těch, kteří se vyskytují na různých stranách, tj. účetních jednotek, výborů pro audit, auditorů a regulátorů.

Pavel Racocha
člen Kontrolní komise Czech Institute of Directors
prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem

1. V širším měřítku, nejen v České republice, vidím jako hlavní přínos reformy posílení důvěry v kvalitu provedení statutárních auditů a v kvalitu jejich výstupů. Posiluje se rovněž žádoucím směrem úloha výborů pro audit v procesu výběru statutárního auditora a při monitorování průběhu auditu. Podrobnější komunikace statutárního auditora směrem k členům auditního výboru o prověřovaných oblastech, v nich obsažených rizicích, provedených testech přispěje rovněž k poučenější diskuzi o průběhu auditu a podpoří důvěru v reportované výsledky.

2. Myslím, že je dost nešťastná skutečnost, že pravidla jsou nastavena v různých zemích EU různě. To přináší problémy zejména u společností působících ve více zemích. Doufám, že se tyto rozdíly podaří v průběhu času zmírnit.

3. Živá diskuze potvrdila, že jde o zajímavou oblast, která je stále relativně čerstvá a jako taková se stále usazuje. Zde vidím prostor pro další působení Rady pro veřejný dohled nad auditem, zejména v oblasti osvěty, harmonizace výkladu nejasných ustanovení a přenosu zkušeností z ostatních evropských států.

Tomáš Pivoňka
prezident Českého institutu interních auditorů

pak dodává v kontextu cíle (smyslu) auditní reformy – posílit důvěru investorů a veřejnosti ve finanční výkazy, že se povedlo:

1. Zlepšit komunikaci mezi auditorem a společností.

 • Zejméma u menších společností není formální, zástupci orgánů se více zajímají o audit účetní závěrky.
 • Dohled nad sestavováním účetní závěrky a jejího auditu je lepší (průběžná kontrolní činnost).
 • Auditor poskytuje více informací (klíčové oblasti auditu, dodatečná zpráva výboru pro audit).

2. Více profesionalizovat činnost výborů pro audit.

 • Nové, adresné povinnosti „nutí“ výbory se profesionalizovat (štábní kultura).
 • Ve výborech zasedá řádově více kompetentních a nezávislých členů (zákonné požadavky na kompetence členů výboru pro audit).

 3. Zavést výbory pro audit u společností s majetkovou účastí státu.

 • Větší důraz na interní audit, řízení rizik a vnitřní kontrolní systém.

 4. Zvětšit důraz na nezávislost auditora.

 • Jasná pravidla (finanční limity pro neauditní služby, zakázané služby)

A že se úplně nepovedlo: 
1. Existují rozdílná pravidla rotace auditora v členských zemích EU.

 • Např. ČR pravidlo 10+10 let, Bulharsko 10+0.
 • Důsledek, že u nadnárodních společností existuje (bude brzo existovat) více auditorů – praktické problémy při ověřování konsolidované ÚZ a při poskytovaní neauditních služeb.

2. Nedostatek nezávislých expertů do výborů pro audit.
3. Rostoucí administrativa (ale to je nutná daň).

Aktuálně/Připravujeme

Píšeme Kodex správy a řízení společností ČR


Původní Kodex správy a řízení společností z roku 2004 (vydaný Komisí pro cenné papíry), ke kterému se ještě dnes hlásí řada společností ve svých výročních zprávách, již zdaleka neodpovídá aktuálnímu stavu v české ekonomice, v legislativě a ani skutečné praxi ve firmách. Proto se CIoD rozhodl nahradit původní Kodex zcela novým dokumentem, který bude reflektovat aktuální stav a potřeby řádné správy a řízení společností.  Inspiraci jsme čerpali především v aktualizovaném dokumentu: Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, které v září 2016 vydalo OECD a které Institut představil českému trhu již na počátku roku 2017. Dalším zdrojem informací jsou podobné národní Kodexy ostatních států v Evropě.

Práce na Kodexu správy a řízení společností ČR začaly na jaře letošního roku. CIoD přizval ke spolupráci Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dlouholetého partnera společnost Deloitte Legal. Poradní sbor redakční rady tvoří významné instituce, jakými jsou: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Česká národní banka, Burza cenných papírů Praha, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Český institut interních auditorů atd. O to více nás mrzí, že autor původního Kodexu, bývalý politik, ekonom a pedagog pan Tomáš Ježek, před pár dny zemřel. Kodex věnujeme jeho odkazu, čest jeho památce.

Institut si klade za cíl a považuje za užitečné pro podnikatelské prostředí v ČR vytvořit dokument, který by setřídil požadavky regulátorů, dal návod, jak je nejlépe dodržovat, jasně a srozumitelně popsal tzv. „best practice“. Zároveň je ambicí nového Kodexu doporučit jednoduchá pravidla správy a řízení firmy, která mohou po praktické stránce inspirovat akcionáře, majitele, i jiné zainteresované strany a zejména pak členy správních orgánů, jak správu společnosti realizovat efektivně.

Vzniká dokument, ke kterému se budou společnosti podle pravidla „comply or explain“ hlásit ve svých výročních zprávách a zároveň jej budou používat jako praktickou pomůcku při realizaci svých záměrů ve správě a řízení společností.

Dosud autoři projektu vytvořili hlavní kapitoly Kodexu, na přelomu tohoto roku bude probíhat veřejné připomínkové řízení a slavnostně by měl být Kodex správy a řízení společností ČR představen veřejnosti na jaře 2018.

Vypsali jsme jarní termíny pro vzdělávací Program Corporate Governance

 

Program Corporate Governace umožní účastníkům kvalitně se připravit na roli člena správní rady, dozorčí rady nebo představenstva společnosti. Účelem tohoto vzdělávacího Programu je především získat znalosti veškerých legislativních, finančních a vztahových norem, které člen správního orgánu musí znát a zároveň je to možnost sdílení zkušeností s ostatními účastníky Programu z jiných firem.

 

Program se skládá ze čtyř modulů, které probíhají prezenční formou každý měsíc jeden modul. První se uskuteční 1. a 2. března 2018 a průběžně na něj navazují další moduly až do června 2018. Témata jednotlivých programů najdete na našich webových stránkách v sekci vzdělávání.
Cenu, stejně tak detaily ke studiu, vám rádi sdělíme telefonicky +420 602 155 105 či e-mailem

 • Budete přednostně dostávat informace ze světa coporate governance
 • Dostanete pozvání na exkluzivní akce, pracovní snídaně či workshopy
 • Stanete se součástí skupiny odborníků správy a řízení společností
 • Budete se potkávat se členy správních orgánů, tj. se členy představenstev, dozorčích a správních rad a nejvyššího managementu významných firem
Chcete se dozvědět o členství více?
Kontaktujte nás telefonicky na 
602 155 105
 anebo nám napište na lucie.pruzinova@ciod.cz

Chcete dostávat aktuální zprávy z Czech Institute of Directors?

Přihlášením se k odběru souhlasíte se zasílám obchodních sdělení.

Přihlaste se k odběru