Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů Czech Institute of Directors

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Czech Institute of Directors (CIoD) se sídlem Rybná 678/9, 110 00 Praha 1,  (dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů subjektů zpracovávaných v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí (dále jen „Zásady“).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje subjektů zpracovávány také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

 

Jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává a k jakému účelu?

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje subjektu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • a další údaje veřejně dostupné.

Hlavním důvodem, proč Správce zpracovává osobní údaje svých Subjektů, je kontaktování ohledně akcí pořádaných CIoD a zasílání newsletterů.

 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak dlouho je Správce zpracovává?

Správce chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů a neposkytuje ho žádným třetím stranám.  Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany již dříve odvolán.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Správce používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.

 

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a je povinný?

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@ciod.cz, a nebo v patičce každého newsletteru.

Vaše osobní údaje poskytujete Správci dobrovolně. Pokud Správci souhlas neposkytnete, bohužel Vás budeme muset vymazat z naší databáze. Tím pádem Vás nebudeme moci kontaktovat ohledně akcí pořádaných CIoD a zasílat newslettery.

 

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“), a případně též
 • další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení.

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Subjektu za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od daného Subjektu.

Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud Správce nepřijme příslušné opatření, o které požádáte, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených Nařízením není Správce povinen a zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje. V takových případech Vám může Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

Jak můžete Správce kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese info@ciod.cz.

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy na Správce.