Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů Czech Institute of Directors

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Czech Institute of Directors (CIoD) se sídlem Na Ořechovce 67, 162 00 Praha 6,  (dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů subjektů zpracovávaných v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí (dále jen „Zásady“).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje subjektů zpracovávány také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

 

Jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává a k jakému účelu?

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje subjektu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • a další údaje veřejně dostupné.

Hlavním důvodem, proč Správce zpracovává osobní údaje svých Subjektů, je kontaktování ohledně akcí pořádaných CIoD a zasílání newsletterů.

 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak dlouho je Správce zpracovává?

Správce chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů a neposkytuje ho žádným třetím stranám.  Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany již dříve odvolán.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Správce používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.

 

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a je povinný?

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@ciod.cz, a nebo v patičce každého newsletteru.

Vaše osobní údaje poskytujete Správci dobrovolně. Pokud Správci souhlas neposkytnete, bohužel Vás budeme muset vymazat z naší databáze. Tím pádem Vás nebudeme moci kontaktovat ohledně akcí pořádaných CIoD a zasílat newslettery.

 

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“), a případně též
 • další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení.

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Subjektu za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od daného Subjektu.

Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud Správce nepřijme příslušné opatření, o které požádáte, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených Nařízením není Správce povinen a zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje. V takových případech Vám může Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

Jak můžete Správce kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese info@ciod.cz.

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy na Správce.