Assessment Corporate Governance

Assessment Corporate Governance je projekt, jehož cílem je detailní analýza stávajícího stavu corporate governance ve společnosti v souladu s novým Kodexem správy a řízení společností ČR (2018), právními předpisy a ostatními regulatorními směrnicemi.

 

Projekt Assessment Corporate Governance (ACG)

Porovnání úrovně správy a řízení společnosti se detailně zabývá hlubší analýzou jednotlivých oblastí corporate governance v kontextu nových pravidel „best practice“.

Jedná se především o tyto oblasti:

 • vztah akcionářů – valná hromada – výkon akcionářských práv (reporting)
 • představenstvo a jeho role ve společnosti (složení, pravidlo odbornosti a nezávislosti, hodnocení výkonů), insider trading
 • dozorčí rada – její role a princip nezávislosti (složení, pravidlo odbornosti a nezávislosti, hodnocení výkonu)
 • správní rada & statutární ředitelé (princip nezávislosti, složení orgánu, kompetence)
 • expertní výbory – výbor pro audit (složení, kompetence, nezávislost) výbor pro odměňování (politika odměňování), výbor pro rizika
 • odměňování (politika odměňování, pravidla odměňování, soulad s novými směrnicemi)
 • audit – výroční zpráva, externí audit (výběr a nezávislost auditora)
 • řízení rizik, interní audit – princip nezávislosti interního auditu, složení, kompetence
 • Corporate Governance Statement

 

Cíl projektu

Výstupem tohoto Assessmentu je Závěrečná zpráva vyhodnocující stav úrovně dodržování pravidel corporate governance ve společnosti. Jako deklarace o zjištěném stavu bude vydán certifikát, který je dokladem k přístupu společnosti (managementu) ke kvalitě správy a řízení společností. V případě zájmu ze strany objednatele bude vypracován „Akční plán“, což je souhrn doporučení ke zjištěnému stavu.

 

Nástroje Assessmentu

 • studium a rozbor dokumentů souvisejících se správou a řízením společnosti ((zápisy z představenstva, dozorčí rady, odborných výborů; vnitřní směrnice, smlouvy o výkonu funkce apod.)
 • interview s vybranými členy správních orgánů, tajemníky, zainteresovanými pracovníky a všemi, kteří ovlivňují správu společnosti
 • porovnání s aplikovatelnou „best practice“

 

Přínos projektu

 • jasná deklarace odpovědného přístupu managementu k významu problematiky corporate governance s cílem efektivnějšího řízení společnosti,
 • nastavení transparentních procesů pro spolupráci s kontrolními orgány společnosti (představenstvo, dozorčí rada, akcionáři nebo vlastníci apod.),
 • posílení investorský vztahů a deklarace důvěry vůči potencionálním investorům, zlepšení ratingu společnosti (Corporate Governance Statement),
 • nastavení světově ověřených procesů správy společnosti v kontextu nezávislosti členů volených orgánů,
 • pozitivní signál uvnitř firmy v kontextu vztahů zaměstnanců a následných kolektivních vyjednávání,
 • posílení důvěry mezi managementem společnosti, dozorčími orgány a hlavním akcionářem,
 • vytvoření lepšího mediálního obrazu společnosti ve vztahu k celospolečensky odpovědnému chování managementu,
 • zvýšení atraktivnosti společnosti pro nové i stávající zaměstnance

 

Cena Assessmentu

Cena se odvíjí od velikosti společnosti a rádi vám ji sdělíme na dotaz. Pro bližší informace nám prosím napište na lucie.pruzinova@ciod.cz anebo volejte na +420 602 155 105

Podzimní novinka: CG ScoreCard Hodnocení corporate governance ve vaší společnosti
 • Řekneme vám, jak si stojíte, v čem jste výborní a kde je prostor pro zlepšení
 • Získáte klid a jistotu, že vaše společnost je řádně řízena a spravována
 • Zjistíte, zda vaši společnost řídí ti správní manažeři
 • Budete atraktivní pro budoucí investory
 • A další výhody

Zajímají vás detaily? Pošlete nám na sebe kontakt a my Vás budeme kontaktovat s detaily.

Klikněte pro více informací o CG ScoreCard